Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Svatební obřad

Pokud budete mít zájem o vykonání svatebního obřadu naším duchovním, zde je k tomu určený formulář se žádostí o vykonání svatebního obřadu.

Obecně vzato když se dva lidé rozhodnou spojit své cesty životem, je to významná událost. Podobně jako v jiných náboženských tradicích i unitáři oslavují spojení lidských životů v rámci svatebního obřadu manželským slibem. Unitářská svatba je plně legální a splňuje všechny zákonné požadavky k registraci.

Ačkoliv vnější podoba unitářské svatby může pozorovateli připadat velmi podobná obřadům jiných náboženských tradic, přece jsou unitářské svatby jiné v několika důležitých ohledech. Tradiční církevní svatební obřady mají často svůj předepsaný průběh, musí obsahovat určitou náboženskou terminologii, musí se konat za daných podmínek a na daném místě, a zájemci o svatební obřad musí prokázat svou ideologickou způsobilost v rámci té náboženské skupiny, která svatbu vykonává. Za tím účelem jsou často vyžadovány dlouhodobé pohovory s představiteli církví, kteří během nich mají budoucí novomanžele prověřit, zda opravdu splňují požadovaná kritéria. Svatba na radnici naproti tomu je podobna uniformnímu výrobku, je krátká a neosobní, bez ohledu na život, názory a cítění budoucích manželů.

Na rozdíl od těchto pojetí unitáři zdůrazňují, že rozhodnutí spojit své životy je vykonáno dvěma jedinci ve vztahu k jejich rodinám a k okolí obecně, na základě jejich osobní volby a svobodného rozhodnutí.

Náš duchovní vykonává svatební obřad v souladu s principy svobodné víry. To znamená, že duchovní nepožaduje, aby nastávající novomanželé sdíleli specifické náboženské vyznání a ani po nich nevyžaduje, aby následovali kodifikovaný způsob obřadu, ani nemusí být členy unitářské obce. Na druhé straně ale může být jedině ku prospěchu věci, když se snoubenci i další zúčastněné osoby seznámí s podstatou unitářské spirituality a praxe, stejně jako když se více osobně seznámí s oddávajícím – to pak přispěje k osobitosti svatebního obřadu.

Důležité odkazy:
Formulář se žádostí o vykonání svatebního obřadu
Potvrzení o registraci státem